Hoạt động homestay

 Các hoạt động Golden Age được các chuyên gia sắp xếp khoa học và có sự gắn kết với nhau nhằm duy trì, nâng cao và phát triển toàn diện sức khỏe thể chất và tinh thần.

 Các hoạt động:

- Thời khóa biểu hàng ngày cho hoạt động nghỉ dưỡng

- Và các hoạt động chung

Dịch vụ của Golden Age

Lưu trú - nghỉ dưỡng
Chăm sóc sức khỏe
Sức khỏe tinh thần

Nhận xét của khách hàng